Hur anmäler jag mitt barn?

Det är vårdnadshavarna som anmäler sitt barn till Sofia Distans genom att fylla i anmälningsblanketten för utlandselever.

Vårdnadshavare kan via Sofia Distans ansöka om statsbidrag för elev som studerar utomlands i ett eller flera ämnen i åk 6-9 enligt §3.

Uppfylls ej något av kriterierna för §3 kan statsbidrag sökas för ämnet svenska utifrån §33. Här räcker det med att en av vårdnadshavarna är svensk medborgare.

För de vilka ej kan ansöka om statsbidrag enligt ovan finns möjlighet att betala själv. Välj då blankett: ”Betalar själv”

______________________________________________________________

Anmälningsblankett utlandselev:

Börja med att titta på exempel på vad kriterierna nedan innebär. Dessa gäller både för enstaka ämnen och heltid åk 6-9.

1. Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation

2. Tjänstgöring vid internationell organisation

3a. Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person

3b. Tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande

3c. Tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige

3d. En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person – Anställningsavtal ska bifogas.

4. Studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön

5. Kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror

6. Verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället

7. Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden

_______________________________________________________

Så här ansöker du till oss:

1. Fyll i anmälningsblanketten nedan.

Hur du fyller i anmälningsblanketten

Uppfyller man något av kriterierna ovan ansöker man med respektive anmälningsblankett nedan:

Anmälningsblanketter för §3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, §33 samt ”Betalar själv”.
Klicka på länkarna nedan för att öppna blanketterna. 

Kostnadstariff

2. Spara och signera. 

3. När du sparat kommer du att få en PDF med arbetsgivarintyget (om du sökt enligt §3). Be din arbetsgivare att fylla i intyget och skicka det till oss. Vid behov finns arbetsgivarintyg på engelska:  Arbetsintyg på engelska.

4. Bifoga elevens senaste terminsbetyg (oavsett om det är från svensk eller utländsk skola) vid ansökan om heltidsstudier.

5. Bifoga elevens senaste terminsbetyg i svenska/svenska som andraspråk vid ansökan där eleven enbart ska läsa svenska/svenska som andraspråk.

6. Maila anmälningsblanketten (1-7) tillsammans med arbetsgivarintyget till: mail@sofiadistans.nu

För utförligare förklaringar kring kriterierna samt intygen, se:

Välj rätt intyg – Skolverket förklarar

____________________________________________________________

Vid frågor gällande ansökan till oss på Sofia Distans, kontakta oss på mail@sofiadistans.nu eller på 08-55577700.