Studieavgiften beror på vilket statsbidrag som beviljas. Statsbidrag kan beviljas enligt § 3 eller § 33. Läs mer om respektive statsbidrag längre ned på denna sida. Eftersom statsbidraget enbart täcker en del av skolavgiften behöver vårdnadshavare alltid stå för en del av kostnaden själv, enligt kostnadstabeller nedan. Faktura mejlas ut till vårdnadshavare i slutet av oktober/november på hela studieavgiften för höstterminen 2023/läsåret 23/24. Faktura för de elever som enbart studerar vårterminen 2024 mejlas ut i april/maj för hela terminens studieavgift. Faktura mejlas till den som uppgetts som vårdnadshavare 1 i webbansökan.

Statsbidrag kan sökas på två sätt: enligt § 33 eller § 3. Mottagaren av statsbidraget är den svenska utlandsskolan/distansinstitutet som fritt får använda statsbidraget i verksamheten.

§ 33

Paragraf 33 söks för att få statsbidrag för ämnet svenska eller svenska som andraspråk. För att statsbidrag enligt paragraf 33 ska beviljas ska minst en av vårdnadshavarna vara svensk medborgare och svenska ska vara ett aktivt språk i hemmet. Det finns möjlighet att studera fler ämnen än svenska/svenska som andraspråk. Om ni ansöker enligt blankett 33 utgår inget statsbidrag för dessa extra ämnen. Om eleven inte studerar heltid hos Sofia Distans förutsätter vi att eleven läser heltid på annan skola i utlandet. I sådana fall rekommenderar vi att eleven max läser svenska/sva + två till tre andra ämnen. Detta för att arbetssituationen för eleven ska bli rimlig.

§ 3

Paragraf 3 söks för att få statsbidrag i samtliga ämnen. Paragraf 3 söks i de fall minst en av vårdnadshavarna måste befinna sig utomlands på grund av arbete. Att vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund av sin tjänstgöring innebär att tjänstgöringen ska vara orsaken till att vårdnadshavaren måste vistas utomlands. Arbetsgivaren behöver inte var etablerad utomlands, men arbetsuppgifterna ska vara orsaken till att vårdnadshavaren fått en placering i utlandet. För att statsbidrag enligt paragraf 3 ska beviljas ska minst en av vårdnadshavarna vara svensk medborgare och svenska ska vara ett aktivt språk i hemmet. Om eleven inte studerar heltid hos Sofia Distans förutsätter vi att eleven läser heltid på annan skola i utlandet. I sådana fall rekommenderar vi att eleven max läser svenska/sva + två till tre andra ämnen. Detta för att arbetssituationen för eleven ska bli rimlig.

Att tänka på: 

  • Utomlandsvistelsen ska vara en fullständig skoltermin
  • Ange korrekt organisationsnummer för företaget vid vilket vårdnadshavaren arbetar
  • Vårdnadshavaren kan inte skriva under arbetsgivarintyget.
  • I vissa fall kan anställningsavtal krävas.
  • Var uppmärksam på om anställningen är tidsbegränsad eller en tillsvidareanställning
  • Bifoga ytterligare intyg vid behov. Beslut fattas på befintligt underlag.

Övriga skäl för att söka statsbidrag enligt § 3

Möjlighet finns också att söka statsbidrag av dessa skäl: vid studier och forskning; vid kulturarbete; för verksamhet som bedöms viktig för svenska samhället; för synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. Läs mer om dessa punkter nedan.

Studieavgift som vårdnadshavare betalar – svenska/svenska som andraspråk, åk 6-9

med statsbidrag § 33                                           4900 kr
med statsbidrag § 3                                            1200 kr

I priset ingår den litteratur eleven behöver. Priset är detsamma oavsett om eleven studerar en termin eller ett helt läsår. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven har en funktionsduglig dator.

Studieavgift enstaka ämnen

I detta dokument finns studieavgifter för enstaka ämnen, utöver svenska/svenska som andraspråk:

Heltidselev som studerar ett läsår – studieavgift per årskurs som vårdnadshavare betalar

§ 33 tillämpas enbart i ämnena svenska/svenska som andraspråk.

ÅrskursAvgift med beviljat statsbidrag § 33Avgift med beviljat statsbidrag § 3
671 000 kr7400 kr
771 000 kr7400 kr
871 000 kr7400 kr
971 000 kr7400 kr

I avgiften ingår den litteratur eleven behöver. Kostnad för material i slöjd, bild och hem- och konsumentkunskap tillkommer. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven har en funktionsduglig dator.

Heltidselev som studerar en termin – studieavgift per årskurs som vårdnadshavare betalar

Det går att ansöka om att studera heltid på Sofia Distans enbart en termin.
§ 33 tillämpas enbart i ämnena svenska/svenska som andraspråk.

ÅrskursAvgift med beviljat statsbidrag § 33Avgift med beviljat statsbidrag § 3
642 600 kr7400 kr
742 600 kr7400 kr
842 600 kr7400 kr
942 600 kr7400 kr

I avgiften ingår den litteratur eleven behöver. Kostnad för material i slöjd, bild och hem- och konsumentkunskap tillkommer. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven har en funktionsduglig dator.

Uppsägning av skolplats

Uppsägning ska skickas skriftligt till britt.wikudd@sofiadistans.nu.
Vid uppsägning av skolplats utgår följande avgifter om studiematerial skickats:

Enstaka ämne: 1200kr
Heltid: 2500kr

Höstterminen: Efter kalendervecka 44 sker ingen återbetalning av studieavgiften.
Vårterminen: Efter kalendervecka 11 sker ingen återbetalning av studieavgiften.

Vad händer om statsbidraget inte beviljas?

Om ansökan enligt § 3 ej beviljas kan ansökan annulleras eller så kan vårdnadshavare själva stå för hela studieavgiften. Dessa två alternativ finns att välja mellan i webbansökan till Sofia Distans:

  1. Ansökan annulleras. Endast studieavgiften debiteras till vårdnadshavare (1200kr för enstaka ämne, 7400kr för heltidselev). Studierna hos Sofia Distans avslutas.
  2. Om Skolverket ej bifaller statsbidrag för § 3 svarar vårdnadshavare för hela studieavgiften. Då minst en av vårdnadshavarna måste vara svensk medborgare gäller studieavgiften för statsbidrag enligt § 33 (se studieavgiften ovan).

Välj rätt intyg eller blankett

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget är det intyg som ska användas om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av någon form av tjänstgöring som inte utgör forskning eller kulturarbete. Att vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund av sin tjänstgöring innebär att tjänstgöringen ska vara orsaken till att vårdnadshavaren måste vistas utomlands. Arbetsgivaren behöver inte vara etablerad utomlands, men arbetsuppgifterna ska vara orsaken till att vårdnadshavaren fått en placering i utlandet. Detta ska redogöras för i intyget.
Med juridisk person avses t.ex. företag, aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.
En enskild näringsidkare är inte en egen juridisk person. En ideell förening är endast juridisk person om den har antagit stadgar och valt en styrelse.

De olika formerna av tjänstgöring som detta intyg gäller för är:

3A. Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation

3B. Tjänstgöring vid en internationell organisation

3C. Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person.

3D. Tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har bestämmande inflytande. Den svenska juridiska personen ska ha aktiv verksamhet i Sverige.

3E. Tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige.
Företaget ska ha aktiv verksamhet i Sverige.

3F. En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.
Det ska framgå av intyget att tjänsten är tidsbegränsad. Tjänsten ska ha ett start- och ett slutdatum.

Vad räknas som juridisk person?
Med juridisk person avses t.ex. företag, aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. Att en svensk fysisk person, det vill säga en privatperson, är VD eller äger aktier i företaget är inte motsvarande. Ett bestämmande inflytande kan uppstå t.ex. genom att ett aktiebolag äger mer än hälften av rösterna i den utländska juridiska personen eller om ett aktiebolag äger aktier eller andelar i en utländsk juridisk person och till följd av föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den utländska juridiska personen. Bestämmande inflytande definieras bland annat i 40 kapitlet 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) och 1 kapitlet 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Vem den svenska juridiska personen som har bestämmande inflytande över arbetsgivaren är ska anges i intyget. Inflytandet ska även beskrivas. Här ska redogöras för t.ex. aktieägarförhållandet eller eventuella avtal kring bestämmande inflytande för den svenska juridiska personen.

Blankett vid studier och forskning

Blanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön. Vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund av sina studier eller sin forskning. Det innebär att studierna eller forskningen ska vara orsaken till att vårdnadshavaren fått en placering i utlandet. Detta ska redogöras för i blanketten. Studierna eller forskningen ska bedrivas i värdlandet. Vårdnadshavaren kan inte vara inskriven vid ett svenskt universitet eller svensk högskola men välja att studera på distans från ett annat land. Till blanketten ska det bifogas ett intyg/utdrag där det framgår vilken typ av ersättning som utgår (t.ex. stipendium eller lön) alternativt ett intyg från CSN att studierna berättigar till studiemedel. Studierna ska omfatta minst en hel termin (minst 4 månader).

Blankett vid kulturarbete

Vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund sitt kulturarbete. Det innebär att kulturarbetet ska vara orsaken till att vårdnadshavaren måste vistas utomlands. Detta ska redogöras för i blanketten. Vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning ska bero på kulturarbetet.

Blankett för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället

Verksamheten ska vara väsentlig för det svenska samhället och vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund av verksamheten. Verksamheten ska vara orsaken till att vårdnadshavaren måste vistas utomlands. Verksamheten behöver inte var etablerad utomlands, men den ska vara orsaken till att vårdnadshavaren fått en placering i utlandet. Detta ska redogöras för i blanketten. Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individnivå eller enskild företagsnivå, utan för Sverige i allmänhet.

Blankett för synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden

Det ska finnas synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden som utgår från elevens behov. Begreppet synnerliga skäl innebär att paragrafen tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. Till ansökan ska bifogas särskilt intyg som styrker de angivna skälen.