Arbets- studieförhållandena varierar mycket från ort till ort och således ser handledar- och elevsituationen inte heller likadan ut. Mer information om våra elever finns under rubriken Elevkategorier. Det är viktigt att man som handledare är medveten om att förutsättningarna varierar kraftigt, och att planeringarna ska passa alla elever. Handledaren ska precis som ordet säger, handleda eleven i sina studier.

Det innebär att handledaren:

  • kopplar upp sig och registrerar sig som observatör i Canvas
  • hjälper eleven att komma igång
  • tillsammans med eleven gör upp ett schema
  • stämmer av hur studierna går framåt
  • uppmuntrar eleven att skicka in uppgifter i tid
  • övervakar när det är dags för prov och insändningsuppgifter

Distansundervisningen bygger på självstudier och till största delen ska eleven, med hjälp av planeringarna och lärarens respons och feedback, klara sig på egen hand. Det är viktigt att att handledaren inte tar på sig rollen som lärare.

Vid ämnesfrågor vänder sig eleven till sin lärare vid Sofia Distans.

Eleverna får tillsänt sig planeringar och studiematerial i de ämnen som ansökan avser. Planeringarna finns dessutom att hämta i Canvas samt på det USB-minne som skolan tillhandahåller. Det är viktigt att man bläddrar igenom planeringarna innan man börjar arbeta med dem. Planeringarna är skrivna direkt till eleven.

Elevstudiekort finns i alla ämnen och ger en bra överblick när prov och insändningsuppgifter skall lämnas in.

Handledaren kommer naturligt att bli länken mellan eleven och Sofia Distans. Det är viktigt att handledaren hjälper eleven med att strukturera studierna, hålla reda på saker som skall skickas in och att ta kontakt med läraren på Sofia Distans i frågor som eleven själv kan tänkas ha svårt att ställa.

Handledaren uppmuntrar eleven att i största möjliga mån själv ta kontakt med lärarna.

Läraren är alltid den som sätter betyg men handledaren lämnar synpunkter på elevernas arbete vilket underlättar en rättvis bedömning.