Hur går studierna till?

Sofia Distans följer svensk nationell timplan och alla våra lärare är legitimerade. Alla ämnen i åk 6-9 utgår från att eleven ska studera i 35 veckor, enligt svenska skolans terminssystem.

 

I den här filmen beskrivs kort hur det går till att studera på Sofia Distans.

 

All undervisning sker i lärplattformen Canvas där våra läsårsplaneringar också finns.

 

Till varje ämne finns en läsårsplanering som tydligt och strukturerat går igenom ämnets arbetsområden. Varje arbetsområde inleds med en introduktion som förklarar områdets syfte, mål, beräknad tid samt hur studierna ska gå till, vad som ska läsas, vad som bedöms och vad som skall lämnas in. I läsårsplaneringarna finns många filmade genomgångar. Sofia Distans följer Skolverkets direktiv beträffande hur många timmar en elev ska tillgodogöra sig under sin studietid i respektive ämne. En timplan ligger till grund för planeringarna.

De utvalda inlämningsuppgifter eleven lämnar in till sina ämneslärare ligger sedan till grund för bedömning och betygsättning. Studierna bygger på en individuell undervisning där läraren ger formativ feedback på varje inlämnad uppgift. Både vårdnadshavare/handledare och elev kan ta del av lärarens feedback direkt i lärplattformen.

Sofia Distans erbjuder distansundervisning, det vill säga en asynkron undervisning som inte sker i realtid. Samtliga kurser är baserade på 35 veckors studier (ett läsår) men då undervisningen är individanpassad finns möjlighet till individuella lösningar med utgångspunkt i elevens behov.

Att studera på distans kräver en hel del eget ansvar från elevens sida. Eleven måste själv läsa igenom vad som skall göras och se till att uppgifterna lämnas in i tid. Det gäller också att inte glömma bort något ämne eller skjuta det åt sidan.

 


”Jag uppskattar verkligen den givande feedback som min dotter har fått från alla engagerade lärare och det bemötande hon fått. En bra balans mellan uppmuntrande beröm och konkreta förbättringsområden”
Handledare/vårdnadshavare


Vi erbjuder i dagsläget inte fjärrundervisning, det vill säga undervisning i realtid som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Betyg sätts vid termin- och läsårsslut. Vid läsårsslut i åk 9 får eleven ett slutbetyg.