Handledarens ansvar

Alla elever som studerar på Sofia Distans måste ha en handledare. En handledare kan till exempel vara en vårdnadshavare eller annan lämplig vuxen. Det finns skolor som erbjuder handledning. Eftersom studier på distans skiljer sig från att studera på plats så är handledarens roll mycket viktig, särskilt när eleven påbörjar sina studier. En handledare behöver inte vara utbildad lärare men behöver göra en handledarutbildning online i Sofia Distans lärplattform vid terminsstart. En heltidselev behöver stöd varje skoldag från sin handledare. Då våra studier utgår från svenska språket är det viktigt att handledaren själv kan tala och skriva på svenska, för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt.

Elevernas studieförhållandena varierar mycket och således ser handledar- och elevsituationen inte heller likadan ut. Det är viktigt att man som handledare är medveten om att förutsättningarna varierar kraftigt, och att planeringarna ska passa alla elever. Handledaren ska precis som ordet säger, handleda eleven i sina studier.

Det innebär att handledaren:

  • registrerar sig som observatör i Canvas (vårdnadshavare kontaktar rebecca.asker@edu.stockholm.se med mejl och namn på handledare, om det är inte vårdnadshavaren själv som handleder)
  • hjälper eleven att komma igång
  • tillsammans med eleven gör upp ett schema
  • stämmer av hur studierna fortlöper
  • uppmuntrar eleven att skicka in uppgifter i tid
  • övervakar när det är dags för prov och inlämningsuppgifter

Distansundervisningen bygger på individuella studier och till största delen ska eleven, med hjälp av planeringarna och lärarens respons och feedback, klara sig på egen hand. Det är viktigt att skilja på rollen lärare och handledare. Lärarna jobbar på Sofia Distans och står för undervisning och betygsättning. Handledarens roll är att vägleda och stötta. 

Vid ämnesfrågor vänder sig eleven till sin lärare vid Sofia Distans.

Handledaren kommer naturligt att bli länken mellan eleven och Sofia Distans. Det är viktigt att handledaren hjälper eleven med att strukturera studierna, hålla reda på saker som skall skickas in och att ta kontakt med läraren på Sofia Distans i frågor som eleven själv kan tänkas ha svårt att ställa.

Handledaren uppmuntrar eleven att i största möjliga mån själv ta kontakt med lärarna.


Datorn

Mentor för heltidselever

De elever som studerar heltid hos Sofia Distans tilldelas en mentor. Mentorn är en av lärarna på Sofia Distans. Mentorn har ett övergripande ansvar för elevens studier. Mentorn bjuder in till uppföljningsmöten tillsammans med vårdnadshavare och elev flera gånger under läsåret.

”Så himla bra att vi kan ha videosamtal med mentor, rektor och oss. Det har fungerat jättebra och vi är nöjda. Och att lärarna är snabba med att återkoppla på meddelanden är väldigt positivt. Det märks att ni är professionella och har bra rutiner.”

Vårdnadshavare/handledare för heltidsstuderande elev