Hur går det till att studera på distans?

Till varje ämne finns en läsårsplanering som tydligt och strukturerat går igenom ämnets arbetsområden. Varje arbetsområde inleds med en introduktion som förklarar områdets syfte, mål, beräknad tid samt hur studierna ska gå till, vad som ska läsas, vad som bedöms och vad som skall lämnas in. I läsårsplaneringarna finns många filmade genomgångar.

De utvalda inlämningsuppgifter eleven lämnar in till sina ämneslärare ligger sedan till grund för bedömning och betygsättning. Studierna bygger på en individuell undervisning där läraren ger formativ feedback på varje inlämnad uppgift. Både vårdnadshavare/handledare och elev kan ta del av lärarens feedback direkt i lärplattformen.

Sofia Distans uppdrag från Skolverket är att bedriva distansundervisning, det vill säga en asynkron undervisning som inte sker i realtid. Vi erbjuder i dagsläget inte  fjärrundervisning, det vill säga undervisning i realtid som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Att studera på distans kräver en hel del eget ansvar från elevens sida. Eleven måste läsa igenom vad som skall göras och se till att uppgifterna lämnas in i tid. Det gäller också att inte glömma bort något ämne eller skjuta det åt sidan.

I filmen besvarar vi de vanligaste funderingarna kring distansundervisning, till exempel hur praktiska ämnen så som Idrott och hälsa och Hem- och konsumentkunskap kan studeras på distans. 

Hur lång tid beräknas studierna ta?

Sofia Distans följer svensk nationell timplan. Alla ämnen i åk 6-9 utgår från att eleven ska studera i 35 veckor, enligt svenska skolans terminssystem. Precis som om i en svensk skola i Sverige, så kan det ibland ta mera tid och ibland mindre.

Åk 6 Svenska/Svenska som andraspråk – 4,5h/vecka
Åk 7-9 Svenska/Svenska som andraspråk – 3h/vecka
Heltidsstudier – ca 25 h/vecka 

I lärplattformen Canvas finns schemaförslag för alla heltidselever, där lektionstimmar är uppdelade per dag och vecka. 

Betyg sätts vid termin- och läsårsslut. Vid läsårsslut i åk 9 får eleven ett slutbetyg.


Glad elev