Ansökan till Sofia Distans

Ansökningar som inkommer under juli hanteras på grund av semesterstängt först i augusti, med en handläggningstid på 1-2 veckor. 

Ansökan till Sofia Distans sker i två delar:

 • Ansökan till Sofia Distans
 • Ansökan om statsbidrag

Båda dessa ansökningar mejlas till Sofia Distans. Ansökningarna granskas. Sofia Distans skickar vidare statsbidragsansökan till Skolverket.

 1. Fyll i webbansökan till Sofia Distans för läsåret 2024/2025. Länkar till webbformulär finns nedan. Ni väljer webbformulär utifrån vilket statsbidrag ni ska söka. Vårdnadshavare skriver under ansökan och mailar till Sofia Distans. Underlag till statsbidragsansökan ska också mejlas till Sofia Distans. I mejlet till Sofia Distans ska även elevens senaste betyg skickas in och eventuella utredningar. 

 2. Sofia Distans hanterar den inskickade ansökan, vilket innebär en första kontroll av att samtliga uppgifter finns med i underlaget. Sofia Distans återkopplar därefter att ansökan är mottagen. Om något saknas i ansökan skickas ett mejl ut om komplettering.

 3. Ett bokpaket skickas till angiven adress enligt webbansökan.

 4. Eleven registreras strax innan terminsstart. Ett mejl med inloggning till lärplattformen Canvas skickas till vårdnadshavare.

 5. Sofia Distans skickar ansökan gällande statsbidrag vidare till Skolverket för beslut en gång per termin.

 6. Utifrån Skolverkets bedömning beviljas eller avslås ansökan om statsbidrag och Sofia Distans återkopplar beslutet till vårdnadshavare. I vissa fall kan Skolverket begära in komplettering från vårdnadshavare.

 7. En faktura går ut i slutet av terminen till vårdnadshavare 1, till den mejl som uppgivits i ansökan.


Skicka webbansökan

Välj länk till webbansökan utifrån vilket statsbidrag ni ska ansöka om. I webbansökan nedan ingår både ansökan om skolplats på Sofia Distans och ansökan om statsbidrag.

§ 33 – statsbidrag för ämnet svenska/svenska som andraspråk

För att bidrag enligt paragraf 33 ska lämnas gäller att minst en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare och använder i sitt umgänge med eleven svenska som det dagliga umgängesspråket. Vidare skall eleven ha grundläggande kunskaper i svenska språket. Paragraf 33 är enbart statsbidrag för ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Vårdnadshavare vars barn ska studera heltid kan också söka enligt paragraf 33, om de inte uppfyller kriterierna för paragraf 3, men beviljas då enbart statsbidrag för ämnet svenska eller svenska som andraspråk och betalar då övriga ämnen på egen hand.

§ 3 – Arbete utomlands

Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att svenskar med barn i skolåldern ska kunna rekryteras för arbetsuppgifter i andra länder.

3A. Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation.

3B. Tjänstgöring vid en internationell organisation.

3C. Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person.

3D. Tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande. Den svenska juridiska personen ska ha aktiv verksamhet i Sverige.

3E. Tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige. Företaget ska ha aktiv verksamhet i Sverige.

3F. En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person. Anställningsavtal ska bifogas. Det ska framgå av intyg och anställningsavtal att tjänsten är tidsbegränsad. Tjänsten ska ha ett start- och ett slutdatum.

Vad räknas som juridisk person?

Med juridisk person avses t.ex. företag, aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. Att en svensk fysisk person, det vill säga en privatperson, är VD eller äger aktier i företaget är inte motsvarande. Ett bestämmande inflytande kan uppstå t.ex. genom att ett aktiebolag äger mer än hälften av rösterna i den utländska juridiska personen eller om ett aktiebolag äger aktier eller andelar i en utländsk juridisk person och till följd av föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den utländska juridiska personen. Bestämmande inflytande definieras bland annat i 40 kapitlet 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) och 1 kapitlet 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Vem den svenska juridiska personen som har bestämmande inflytande över arbetsgivaren är ska anges i intyget. Inflytandet ska även beskrivas. Här ska redogöras för t.ex. aktieägarförhållandet eller eventuella avtal kring bestämmande inflytande för den svenska juridiska personen.

Att tänka på:

 • Utomlandsvistelsen måste vara minst en fullständig termin (vårtermin eller hösttermin).
 • Ange korrekt organisationsnummer för företaget vid vilket vårdnadshavaren arbetar
 • Vårdnadshavaren kan inte skriva under arbetsgivarintyget
 • Var uppmärksam på om anställningen är tidsbegränsad eller en tillsvidareanställning
 • Bifoga ytterligare intyg vid behov. Beslut fattas på befintligt underlag.
Webbansökan för studier eller forskning

Blanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön. Vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund av sina studier eller sin forskning. Det innebär att studierna eller forskningen ska vara orsaken till att vårdnadshavaren fått en placering i utlandet. Detta ska redogöras för i blanketten. Studierna eller forskningen ska bedrivas i värdlandet. Vårdnadshavaren kan inte vara inskriven vid ett svenskt universitet eller svensk högskola men välja att studera på distans från ett annat land. Till blanketten ska det bifogas ett intyg/utdrag där det framgår vilken typ av ersättning som utgår (t.ex. stipendium eller lön) alternativt ett intyg från CSN att studierna berättigar till studiemedel.

Studierna ska omfatta minst en hel termin (minst 4 månader).

Webbansökan för kulturarbete

Vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund sitt kulturarbete. Det innebär att kulturarbetet ska vara orsaken till att vårdnadshavaren måste vistas utomlands. Detta ska redogöras för i blanketten. Vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning ska bero på kulturarbetet.

Webbansökan för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället

Verksamheten ska vara väsentlig för det svenska samhället och vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund av verksamheten. Verksamheten ska vara orsaken till att vårdnadshavaren måste vistas utomlands. Verksamheten behöver inte var etablerad utomlands, men den ska vara orsaken till att vårdnadshavaren fått en placering i utlandet. Detta ska redogöras för i blanketten. Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individnivå eller enskild företagsnivå, utan för Sverige i allmänhet.

Webbansökan vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden

Det ska finnas synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden som utgår från elevens behov. Begreppet synnerliga skäl innebär att paragrafen tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. Till ansökan ska bifogas särskilt intyg som styrker de angivna skälen.