Studieavgift och statsbidrag

Studieavgiften beror på vilket statsbidrag som beviljas. Statsbidrag kan beviljas enligt § 3 eller § 33. Läs mer om respektive statsbidrag längre ned på denna sida. Eftersom statsbidraget enbart täcker en del av skolavgiften behöver vårdnadshavare alltid stå för en del av kostnaden själv, enligt kostnadstabeller nedan.  Faktura för hela läsåret/terminen mejlas ut till vårdnadshavare. Faktura mejlas till den som uppgetts som vårdnadshavare 1 i webbansökan.

Statsbidrag kan sökas på två sätt: enligt § 33 eller § 3. Mottagaren av statsbidraget är den svenska utlandsskolan/distansinstitutet som fritt får använda statsbidraget i verksamheten.

Mer om statsbidrag finns att läsa på Skolverkets hemsida.

§ 3

Paragraf 3 söks för att få statsbidrag i samtliga ämnen. Paragraf 3 söks i de fall minst en av vårdnadshavarna måste befinna sig utomlands på grund av arbete. Att vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund av sin tjänstgöring innebär att tjänstgöringen ska vara orsaken till att vårdnadshavaren måste vistas utomlands. Arbetsgivaren behöver inte var etablerad utomlands, men arbetsuppgifterna ska vara orsaken till att vårdnadshavaren fått en placering i utlandet. För att statsbidrag enligt paragraf 3 ska beviljas ska minst en av vårdnadshavarna vara svensk medborgare och svenska ska vara ett aktivt språk i hemmet. Om eleven inte studerar heltid hos Sofia Distans förutsätter vi att eleven läser heltid på annan skola i utlandet. I sådana fall rekommenderar vi att eleven max läser svenska/sva + två till tre andra ämnen. Detta för att arbetssituationen för eleven ska bli rimlig. 

Övriga skäl för att söka statsbidrag enligt § 3

Möjlighet finns också att söka statsbidrag av dessa skäl: vid studier och forskning; vid kulturarbete; för verksamhet som bedöms viktig för svenska samhället; för synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. Läs mer om de olika skälen längre ned på denna sida. 


Glödlampa

Att tänka på gällande § 3:

 • Utomlandsvistelsen ska vara minst 6 månader och täcka en fullständig skoltermin (en hösttermin eller en vårtermin).
 • Ange korrekt organisationsnummer för företaget vid vilket vårdnadshavaren arbetar
 • Vårdnadshavaren kan inte skriva under arbetsgivarintyget.
 • I vissa fall kräver Skolverket även ett anställningsavtal. 
 • Var uppmärksam på om anställningen är tidsbegränsad eller en tillsvidareanställning.
 • Bifoga ytterligare intyg vid behov. Beslut fattas på befintligt underlag.

Kontakta Sofia Distans vid frågor! 

§ 33

Paragraf 33 söks för att få statsbidrag för ämnet svenska eller svenska som andraspråk. För att statsbidrag enligt paragraf 33 ska beviljas ska minst en av vårdnadshavarna vara svensk medborgare och svenska ska vara ett aktivt språk i hemmet.

Det finns möjlighet att studera fler ämnen än svenska/svenska som andraspråk. Om ni ansöker enligt blankett 33 utgår inget statsbidrag för dessa extra ämnen. Om eleven inte studerar heltid hos Sofia Distans förutsätter vi att eleven läser heltid på annan skola i utlandet. I sådana fall rekommenderar vi att eleven max läser svenska/sva + två till tre andra ämnen. Detta för att arbetssituationen för eleven ska bli rimlig. 

Webbansökan för paragraf 33 kan även användas när ansökan gäller heltidsstudier. Bidraget för paragraf 33 är enbart ett bidrag för ämnena svenska/svenska som andraspråk och berör ej de andra ämnena, som då i stället bekostas helt av vårdnadshavare. Se kostnad för heltidsstuderande som söker enligt paragraf 33 längre ned på denna sida. 

Utomlandsvistelsen ska vara minst 6 månader och täcka en fullständig skoltermin (en hösttermin eller en vårtermin).

Svenska/svenska som andraspråk – studieavgift som vårdnadshavare betalar (läsår 2024/2025):

Med beviljat statsbidrag § 33 betalar vårdnadshavare

kr 5,300
/ läsår
 • Priset är detsamma för en termin som för ett läsår. 

 • Studielitteratur ingår i priset.

 • Vårdnadshavare ansvarar för att eleven har en funktionsduglig dator.

 • Priset gäller för ämnet svenska/svenska som andraspråk

Med beviljat statsbidrag § 3 betalar vårdnadshavare

kr 1,400
/ läsår
 • Priset är detsamma för en termin som för ett läsår. 

 • Studielitteratur ingår i priset.

 • Vårdnadshavare ansvarar för att eleven har en funktionsduglig dator.

 •  Priset gäller för ämnet svenska/svenska som andraspråk

Övriga enstaka ämnen – studieavgift som vårdnadshavare betalar (läsår 2024/2025):


Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 1050kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 8250kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 1400kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 10400kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 900kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 5950kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 900kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 5950kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 900kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 5950kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 800kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 6200kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 800kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 6200kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 800kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 6200kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 800kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 6200kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 1250kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 9850kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 700kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 5400kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 850kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 6650kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 600kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 4650kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 600kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 4650kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 600kr
Avgift utan beviljat statsbidrag: 4650kr

Avgift med beviljat statsbidrag § 3: 

Engelska 950kr    
Matematik 1200kr      
Biologi 700kr
Fysik 700kr
Kemi 700kr
Historia 660kr
Samhällskunskap 660kr
Geografi 660kr
Religion 660kr
Moderna språk 1125kr
Bild 530kr
Hem- och konsumentkunkap 620kr
Idrott och hälsa 760kr
Musik 550kr
Teknik 550kr
Slöjd 550kr      


Avgift utan beviljat statsbidrag § 3: 

Engelska 7200kr    
Matematik 9000kr      
Biologi 5350r
Fysik 5350kr
Kemi 5350kr
Historia 5050kr
Samhällskunskap 5050kr
Geografi 5050kr
Religion 5050kr
Moderna språk 8575kr
Bild 4050kr
Hem- och konsumentkunkap 4700kr
Idrott och hälsa 5800kr
Musik 4125kr
Teknik 4125kr
Slöjd 4125kr      


Heltidsstudier – studieavgift som vårdnadshavare betalar (läsår 2024/2025): 


Med beviljat statsbidrag § 33 betalar vårdnadshavare

kr 75,950
/ läsår
 • Priset gäller för ett helt läsår.

 • Studielitteratur ingår i priset.

 • Kostnad för material i slöjd, bild och hem- och konsumentkunskap tillkommer.

 •  Vårdnadshavare ansvarar för att eleven har en funktionsduglig dator.


Med beviljat statsbidrag § 3 betalar vårdnadshavare

kr 7,900
/ läsår
 • Priset gäller för ett helt läsår.

 • Studielitteratur ingår i priset.

 • Kostnad för material i slöjd, bild och hem- och konsumentkunskap tillkommer.

 •  Vårdnadshavare ansvarar för att eleven har en funktionsduglig dator.


Heltidsstudier per termin – studieavgift som vårdnadshavare betalar (läsår 2024/2025):

Med beviljat statsbidrag § 33 betalar vårdnadshavare

kr 45,600
/ termin
 • Priset gäller för en fullständig termin (hösttermin eller vårtermin).

 • Studielitteratur ingår i priset.

 • Kostnad för material i slöjd, bild och hem- och konsumentkunskap tillkommer.

 •  Vårdnadshavare ansvarar för att eleven har en funktionsduglig dator.


Med beviljat statsbidrag § 3 betalar vårdnadshavare

kr 7,900
/ termin
 • Priset gäller för en fullständig termin (hösttermin eller vårtermin).

 • Studielitteratur ingår i priset.

 • Kostnad för material i slöjd, bild och hem- och konsumentkunskap tillkommer.

 •  Vårdnadshavare ansvarar för att eleven har en funktionsduglig dator.


Uppsägning av skolplats

Uppsägning ska skickas skriftligt till britt.wikudd@edu.stockholm.se.
Vid uppsägning av skolplats utgår följande avgifter om studiematerial skickats:

Enstaka ämne: 1200kr
Heltid: 2500kr

Höstterminen: Efter kalendervecka 44 sker ingen återbetalning av studieavgiften.
Vårterminen: Efter kalendervecka 11 sker ingen återbetalning av studieavgiften.


Vad händer om statsbidraget inte beviljas?

Om ansökan enligt § 3 ej beviljas kan ansökan annulleras eller så kan vårdnadshavare själva stå för hela studieavgiften. Dessa två alternativ finns att välja mellan i webbansökan till Sofia Distans:

 1. Ansökan annulleras. Endast studieavgiften debiteras till vårdnadshavare (1200kr för enstaka ämne, 7400kr för heltidselev). Studierna hos Sofia Distans avslutas.

 2. Om Skolverket ej bifaller statsbidrag för § 3 svarar vårdnadshavare för hela studieavgiften. Då minst en av vårdnadshavarna måste vara svensk medborgare gäller studieavgiften för statsbidrag enligt § 33 (se studieavgiften ovan).

Välj rätt intyg eller blankett – §3

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget är det intyg som ska användas om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av någon form av tjänstgöring som inte utgör forskning eller kulturarbete. Att vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund av sin tjänstgöring innebär att tjänstgöringen ska vara orsaken till att vårdnadshavaren måste vistas utomlands. Arbetsgivaren behöver inte vara etablerad utomlands, men arbetsuppgifterna ska vara orsaken till att vårdnadshavaren fått en placering i utlandet. Detta ska redogöras för i intyget.
Med juridisk person avses t.ex. företag, aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.
En enskild näringsidkare är inte en egen juridisk person. En ideell förening är endast juridisk person om den har antagit stadgar och valt en styrelse.

De olika formerna av tjänstgöring som detta intyg gäller för är:

3A. Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation

3B. Tjänstgöring vid en internationell organisation

3C. Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person.

3D. Tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har bestämmande inflytande. Den svenska juridiska personen ska ha aktiv verksamhet i Sverige.

3E. Tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige.
Företaget ska ha aktiv verksamhet i Sverige.

3F. En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.
Det ska framgå av intyget att tjänsten är tidsbegränsad. Tjänsten ska ha ett start- och ett slutdatum.

Vad räknas som juridisk person?
Med juridisk person avses t.ex. företag, aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. Att en svensk fysisk person, det vill säga en privatperson, är VD eller äger aktier i företaget är inte motsvarande. Ett bestämmande inflytande kan uppstå t.ex. genom att ett aktiebolag äger mer än hälften av rösterna i den utländska juridiska personen eller om ett aktiebolag äger aktier eller andelar i en utländsk juridisk person och till följd av föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den utländska juridiska personen. Bestämmande inflytande definieras bland annat i 40 kapitlet 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) och 1 kapitlet 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Vem den svenska juridiska personen som har bestämmande inflytande över arbetsgivaren är ska anges i intyget. Inflytandet ska även beskrivas. Här ska redogöras för t.ex. aktieägarförhållandet eller eventuella avtal kring bestämmande inflytande för den svenska juridiska personen.

Blankett vid studier och forskning

Blanketten används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön. Vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund av sina studier eller sin forskning. Det innebär att studierna eller forskningen ska vara orsaken till att vårdnadshavaren fått en placering i utlandet. Detta ska redogöras för i blanketten. Studierna eller forskningen ska bedrivas i värdlandet. Vårdnadshavaren kan inte vara inskriven vid ett svenskt universitet eller svensk högskola men välja att studera på distans från ett annat land. Till blanketten ska det bifogas ett intyg/utdrag där det framgår vilken typ av ersättning som utgår (t.ex. stipendium eller lön) alternativt ett intyg från CSN att studierna berättigar till studiemedel. Studierna ska omfatta minst en hel termin (minst 4 månader).

Blankett vid kulturarbete

Vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund sitt kulturarbete. Det innebär att kulturarbetet ska vara orsaken till att vårdnadshavaren måste vistas utomlands. Detta ska redogöras för i blanketten. Vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning ska bero på kulturarbetet.

Blankett för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället

Verksamheten ska vara väsentlig för det svenska samhället och vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund av verksamheten. Verksamheten ska vara orsaken till att vårdnadshavaren måste vistas utomlands. Verksamheten behöver inte var etablerad utomlands, men den ska vara orsaken till att vårdnadshavaren fått en placering i utlandet. Detta ska redogöras för i blanketten. Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individnivå eller enskild företagsnivå, utan för Sverige i allmänhet.

Blankett för synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden

Det ska finnas synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden som utgår från elevens behov. Begreppet synnerliga skäl innebär att paragrafen tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. Till ansökan ska bifogas särskilt intyg som styrker de angivna skälen.